Skip to main content

Yrkesmässig Handledning för Vårdpersonal

Omvårdnadshandledning eller Yrkesmässig Handledning för vårdpersonal är en pedagogisk process och metod som syftar till att sjukvårdspersonal reflekterar tillsammans med kollegor för att växa i sin yrkesprofession. Det i sin tur gagnar patienten, dess närstående, kollegor och sjukvårdens utveckling.

Som sjukvårdspersonal möter man människor i behov av stöd och hjälp. Att ibland uppleva att man inte räcker till eller inte kan ge den lindring eller hjälp man önskar påverkar mer än man tror. Sjukvårdspersonal är inga maskiner utan människor som också behöver få stanna upp och bli lyssnade på.

I detta forum får man stöd och verktyg att, tillsammans med kollegor och en erfaren handledare, reflektera kring egna och andras styrkor och hur man kan utvecklas vidare i ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll och i olika situationer man möter.

Handledning sker under en bestämd tidsperiod i grupp, eller individuellt om önskan finns.


Tina presenterar

Studier visar

Förutom de positiva effekter som man kan läsa mer om under Handledning så visar Studier på

  • Vårdkvalitén förbättrasGenom att man upplever en större säkerhet i omvårdnadssituationer och ökar sin kunskap.

  • Integration teori praktik – Genom att reflektera över konkreta vårdsituationer blir det en personlig kunskap som innebär att ha patienten i fokus.

  • Vårdlaget/Teamet – Genom reflektion med andra i teamet runt patienten utvecklas strategier om hur man kan agera och förbättra vårdkvalitén för patienten.

  • Etiskt förhållningssätt – Genom att få uttrycka sina känslor och själv få känslomässig lindring i ett avgränsat forum, blir man medveten om sin egen värdegrund och sina behov som i sin tur påverkar den moraliska känsligheten.